on-off-damper-actuator-act-012-series.png

Dòng sản phẩm ACT-012 là động cơ hoạt động van điều tiết ON / OFF để mở và đóng van điều tiết có thể
được sử dụng cho các đơn vị xử lý không khí HVAC.

Sản phẩm tham khảo :

PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR GEA-20PD; GEA-35PD GINICE STC VietNam
ON-OFF VALVE ACTUATOR GEA-55A/100A/250A GINICE STC VietNam
ON-OFF VALVE ACTUATOR GEA-10A/20A/30A GINICE STC VietNam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR GEA-55PD; GEA-100PD GINICE STC VietNam
PROPORTIONAL VALVE ACTUATOR GEA-20P/35P; GEA-10P;  GINICE STC VietNam
PROPORTIONAL VALVE ACTUATOR GEA-55P,100P,250P GINICE STC VietNam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR - WEATHER TYPE GEA-20 / 35 (AW(s) / PDW(s)) GINICE STC VietNam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR - WEATHER, LCU GEA-55 / 100 (AL / PL) GINICE STC VietNam
VALVE ADAPTOR Adaptor GINICE STC VietNam
ON / OFF DAMPER ACTUATOR GDA-20AD; GDA-20A GINICE STC VietNam
PROPORTIONAL DAMPER ACTUATOR GDA-20PD; GDA-40PD GINICE STC VietNam
ON / OFF DAMPER ACTUATOR ACT-012 Series; ACT-013 Series; ACT-019-24S Series GINICE STC VietNam
PROPORTIONAL DAMPER ACTUATOR ACT-016 Series GINICE STC VietNam
2-WAY CONTROL VALVE(Bronze) GVS21 GINICE STC VietNam
2-WAY CONTROL VALVE GVF21  (15A~150A) GINICE STC VietNam
2-WAY CONTROL VALVE GVF21  (200A~350A) GINICE STC VietNam
2-WAY CONTROL VALVE GVF22  (15A~150A) GINICE STC VietNam
2-WAY CONTROL VALVE GVF22  (200A~350A) GINICE STC VietNam
3-WAY CONTROL VALVE(Bronze) GXS21 GINICE STC VietNam
3-WAY CONTROL VALVE GXF21 (15A~150A), GXF21 (200A~350A) GINICE STC VietNam
3-WAY CONTROL VALVE GXF-D GINICE STC VietNam