may-phan-tich-oxy-omd-525.png

 

  • Đơn vị đo lường: ôxy

    Gia trị đo: trace

  • Cấu hình:

  • để hội nhập

  • Các đặc điểm khác:

    Trực tuyến

MTS Sensor Vietnam XJ20150713192 MTS EHK0260MD841R3
MTS Sensor Vietnam XJ20150817256 MTS RH-M-0450M-P20-1-S2B6100
MTS Sensor Vietnam XJ20150714029 MTS RH-M-0450M-P20-1-S2B6100
MTS Sensor Vietnam XJ20150722229 MTS RPM0150MD701S2G6100 NO:12073078
MTS Sensor Vietnam XJ20150715033 MTS RPM0150MD701S2G6100 NO:12073078
Dold Vietnam BC7933N.81 AC110-240V ,5-10M
Dold Vietnam BC7933N.81 AC110-240V ,5-10S
Dold Vietnam BC7933N.81 AC110-240V 0,05-1S
Dold Vietnam BC7933N.81 AC110-240V 0,15-3H
Dold Vietnam BC7933N.81 AC110-240V 1,5-30M
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB4-12GM40-N0
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB4-12GM40-N0-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB4-12GM60-B3B-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB4-12GM70-E1-M
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB5-18GM40-Z0
Bernstein Vietnam SN2-SU1Z DR 180GR            P
Bernstein Vietnam SN2-SU1 LIW                  C
Bernstein Vietnam SN2-SU1Z W                   C
Bernstein Vietnam SN2-SU1Z RIW                 C
Bernstein Vietnam SN2-SU1Z DGHW                B
Matsushima Vietnam Matsushima Belt Tear Detector
Model: SCPT-100-30
Belt width :  1000mm
Trough angle :  35deg.
Matsushima Vietnam Matsushima Belt Tear Detector (Transducer)
Model: AEDC-12LC2
Danfoss Vietnam Danfoss Coil
Code: 018F7351
Takamisawa Vietnam Code: JY-24H-K (JY24H-K 24VDC)
E2S Vietnam B400FLF115B/[Y]
E2S Vietnam B400FLF230B/[Y]
E2S Vietnam B400FLF24AB/[Y]
E2S Vietnam B400FLH012B/[Y]
E2S Vietnam B400FLH024B/[Y]
Microsonic Vietnam Order no.: bks+6/FIU
Microsonic Vietnam Order no.: bks-3/CDD
Microsonic Vietnam Order no.: bks-6/12/CIU
Microsonic Vietnam Order no.: bks-3/CIU
Microsonic Vietnam Order no.: dbk+4/Sender/M18/K1
Conch Vietnam TRD-2100P 
AC220V/100A
Conch Vietnam CU-60K replaced CU-60KUD
Conch Vietnam TRD-4035P
Conch Vietnam SS-440DA
Conch Vietnam TRD-4125 125A 
Heidenhain Vietnam ROD 431 1024 50S12-36 
ID: 309288-01
Heidenhain Vietnam ID: 310.573-03
Heidenhain Vietnam ID: 310122-03
Heidenhain Vietnam LS107 
IDNr: 263744-04
Heidenhain Vietnam LS703 ML270mm 
IDNr: 336976-03
Kobold Vietnam INT-2122
Kobold Vietnam INT-2123
Kobold Vietnam INT-2510
Kobold Vietnam INT-2511
Kobold Vietnam INT-2512
Kobold Vietnam INT-2523